#
#
#
#
#
#

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, utorok 30. 5. 2023
slabý dážď 22 °C 12 °C
streda 31. 5. jasná obloha 23/10 °C
štvrtok 1. 6. slabý dážď 23/11 °C
piatok 2. 6. slabý dážď 23/13 °C

Dátum a čas

Dnes je utorok, 30.5.2023, 16:05:44

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:309
TÝŽDEŇ:958
CELKOM:942845

Sviatok

Meniny má Ferdinand, Neander, Ferdinanda

Obsah

Špeciálna základná škola

Špeciálna_ZŠŠpeciálna základná škola v Klenovci je štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom školy je Krajský školský úrad v Banskej Bystrici.

Štatutárnym zástupcom a riaditeľkou školy je:
Mgr. Janka Pohorelská.

 

 

 

Kontakt:


Špeciálna základná škola
Partizánska 909
980 55 Klenovec
tel.: 047/5484256
mobil: 0907 886 697
web: www.szsklenovec.edu.sk 
email: szsklenovec@atlas.sk

 

Do Špeciálnej základnej školy v Klenovci sa prijímajú žiaci, ktorí sa vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie nemôžu úspešne  vzdelávať v základnej škole. Žiaci sa prijímajú v súlade s § 7 ods. 1 až 4 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách na základe diagnostických vyšetrení a na  žiadosť  rodiča, resp. s informovaným  súhlasom rodiča alebo iného zákonného zástupcu.

V Špeciálnej základnej škole sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje podľa výchovno-vzdelávacích programov pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím s využitím špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka poskytuje bezplatne škola, v ktorej sa vzdeláva.

Výchova a vzdelávanie žiakov sa prispôsobuje ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám, na základe ktorých vnútorne diferencuje podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia detí alebo žiakov na varianty A, B, C s rôznou náročnosťou obsahu vzdelávania.

 

Škola poskytuje vzdelanie aj ťažko mentálne postihnutým žiakom s viacerými chybami v tom prípade, ak je mentálne postihnutie primárnym postihnutím v rámci viacnásobného postihnutia a žiaci sa nemôžu vzdelávať iným spôsobom. Pre týchto žiakov sa v špeciálnej základnej škole môžu zriaďovať triedy s individuálnym vzdelávacím programom.

V Špeciálnej základnej škole je zriadený aj prípravný ročník. Do prípravného ročníka sú prijímaní žiaci, ktorí dosiahli vek 6 rokov, na základe žiadosti rodiča, príp. iného zákonného zástupcu a na základe odporúčania odborníkov z CŠPP. Sú to žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, ktorí neboli zaškolení v materskej škole, alebo majú odloženú povinnú školskú dochádzku, resp. dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku. Po absolvovaní prípravného ročníka sú žiaci odborníci v CŠPP vykonajú rediagnostické vyšetrenie  a posúdia možnosti ďalšieho vzdelávania žiakov. Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Zameranie našej školy vychádza z tradícií, dlhoročných skúseností, postavenia a pozície v regióne, z charakteru žiakov, požiadaviek regiónu, spoločnosti, no najmä z analýzy výchovno–vzdelávacieho procesu na našej škole, z charakteristiky žiakov školy  a z možností a schopností pedagogického zboru.  S dôrazom na princípy humanistickej pedagogiky budeme ďalej rozvíjať silné stránky školy a maximálne eliminovať, opravovať a

zdokonaľovať to, čo považujeme za nedostatky.

Logo našej  školy symbolizuje, že sme škola otvorená pre všetkých dobrých ľudí s veľkým srdcom, ktorí sa chcú vzdelávať, no najmä pre deti, ich rodičov a verejnosť.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Formujeme u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Vychovávame žiakov v duchu humanistických princípov. Pravidlo prosocionálneho myslenia „Nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe!“ je krédom správania sa žiakov našej školy. Chceme aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli sa  prezentovať. Naším cieľom  je, aby každý žiak v škole zažil úspech.

Edukácia sa uskutočňuje v reformných ročníkoch podľa školského vzdelávacieho programu, v nereformných ročníkoch podľa učebných plánov a učebných osnov schválených  MŠVVaŠ SR.

Prioritná je pre nás najmä kvalitná komunikácia medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi a ostatnou verejnosťou. Škola garantuje svojim žiakom príjemnú edukačnú atmosféru a možnosť otvorenej komunikácie medzi žiakmi a pedagógmi.

Všetci učitelia majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie, päť učiteliek má ukončené štúdium špeciálnej pedagogiky – PMP, jedna učiteľka a vychovávateľka si v súčasnosti dopĺňajú špeciálnopedagogickú spôsobilosť.

Žiakom so zdravotným znevýhodnením ako aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia pomáhajú prekonávať bariéry dvaja asistenti učiteľa.

Škola sídli v dvoch budovách, ktoré sú majetkom štátu. Materiálno-technické vybavenie školy pre vyučovanie sa každým rokom zlepšuje. Škola má odborné učebne na vyučovanie technických prác, cvičnú kuchynku a počítačovú učebňu, interaktívne tabule v triedach, telocvičňu. Súčasťou školy je aj pokusný školský pozemok pre vyučovanie pestovateľských prác.

Súčasťou školy je podľa zriaďovacej listiny školy Školský klub detí pri ŠZŠ v Klenovci. ŠKD  zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku,  výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Škola poskytuje pre žiakov zmysluplné trávenie voľného času prostredníctvom širokej ponuky záujmových útvarov.