#
#
#
#
#

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, sobota 29. 1. 2022
slabé sneženie 2 °C -4 °C
nedeľa 30. 1. rain and snow 5/0 °C
pondelok 31. 1. slabé sneženie 1/-4 °C
utorok 1. 2. slabé sneženie 2/-3 °C

Dátum a čas

Dnes je sobota, 29.1.2022, 8:42:04

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 98
TÝŽDEŇ: 3150
CELKOM: 673676

Sviatok

Meniny má Gašpar, Pribina

Obsah

Zber odpadu

 

Systém nakladania s odpadmi v obci Klenovec

Zber zmesového komunálneho odpadu – ZKO

Zber komunálneho odpadu v obci Klenovec zabezpečujú Technické služby mesta Hnúšťa 1 krát do týždňa v utorok a v stredu. Odpad je odvážaný na skládku odpadov Hnúšťa. Do kontajnerov určených na ZKO je zakázané ukladať odpady, ktoré je možné recyklovať. K nádobám je zakázané vykladať veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad.

Pre potreby občanov sú na území obce umiestnené veľkoobjemové kontajnery, kde počas celého roka môžu vhadzovať ZKO ( pri cintoríne a v Rómskej osade Majer).

V prípade nutnosti zberu nad rámec obvyklého množstva ZKO z domácnosti je možné realizovať zber iba samostatnou objednávkou doručenou spoločnostiam (Roľnícke družstvo Klenovec, Technické služby Mesta Hnúšťa) a to za úhradu (napr. vypratávanie nehnuteľnosti z dôvodu jej zakúpenia, zdedenia, sťahovania…).

 

Zber separovaného odpadu – SO

Zber SO (papier, plasty, sklo, kovy) zabezpečuje spoločnosť Brantner gemer s.r.o. Rimavská Sobota, pri bytových domoch do 1 100 L kontajnerov a v rodinných domoch do vriec, podľa rozpisu – papier 1 krát mesačne 10 ks kontajnerov a vrecia:

  • plasty 2 krát mesačne 10 ks kontajnerov a 1 krát mesačne vrecia,
  • sklo 6 krát ročne 25 ks kontajnerov.

Zber textilu a šatstva zabezpečuje Ján Botto, Dolná Mičiná do špeciálnych kontajnerov umiestnených na stanovištiach:

  • Pri bytovkách na ulici Malinovského,
  • Pri kotolni na ulici Sládkovičovej.

 

Zber veľkoobjemového odpadu – VO

Pre potreby občanov sú na území obce umiestnené veľkoobjemové kontajnery, kde počas celého roka môžu vhadzovať ZKO ( pri cintoríne a v Rómskej osade Majer).

V prípade nutnosti zberu nad rámec obvyklého množstva ZKO z domácnosti je možné realizovať zber iba samostatnou objednávkou doručenou spoločnostiam (Roľnícke družstvo Klenovec, Technické služby Mesta Hnúšťa) a to za úhradu (napr. vypratávanie nehnuteľnosti z dôvodu jej zakúpenia, zdedenia, sťahovania…).

V jarných a jesenných mesiacoch je v obci Klenovec umiestnený veľkoobjemový kontajner podľa rozpisu zverejneného v miestnej televízii (infokanál).

Zber drobného stavebného odpadu – DSO

Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber DSO určí Obec podľa aktuálnych cien na skládke odpadov v Hnúšti. Pôvodcovia DSO sú povinní DSO rozdeliť na jednotlivé zložky KO – stavebné materiály, kovy, sklo, plasty a pod.

So zložkami komunálnych odpadov, ktoré boli vytriedené z DSO (najmä kovy, sklo, plasty), je pôvodca DSO povinný naložiť v zmysle IV. časti tohto nariadenia. Stavebné materiály (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.) sú pôvodcovia DSO povinní odovzdať priamo skládke odpadov – TS Hnúšťa, ktorá vystaví vážny lístok. Pôvodcovi DSO Obec Klenovec vystaví súhlas na odovzdanie DSO na skládke odpadov v 4 vyhotoveniach- príloha č. 2 (1 x pre pôvodcu, 1 x pre skládku, 1 x pre oddelenie výstavby, 1 x pre pokladňu OÚ) Pôvodca DSO s vážnym lístkom a potvrdeným súhlasom zo skládky zaplatí poplatok v pokladni Obecného úradu v Klenovci. Stavebné odpady pochádzajúce zo stavieb a demolácií na ktoré sú potrebné stavebné rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov nie sú DSO a sú uhrádzané priamo skládke odpadov. DSO – stavebné materiály (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, a pod. ) je zakázané ukladať k nádobám na KO a do nádob na KO (z dôvodu ich preťaženia). Obec má právo skontrolovať pôvod DSO na mieste, kde vznikol (napr. rodinný dom, bytový dom). Medzi DSO nepatria odpady zo stavebných materiálov s obsahom azbestu napr. eternit. (Ide o nebezpečný odpad).

 

Zber nebezpečného odpadu – NO

Mobilný zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu realizuje 2x ročne v jarných a jesenných mesiacoch spoločnosť Brantner gemer s.r.o. Rimavská Sobota. Rozpis zberu býva zverejnený v miestnej televízii (infokanál), stránke obce a vyhlásený v obecnom rozhlase.

 

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – BRKO

Každý občan, u ktorého vzniká zelený odpad ho kompostuje na vlastnom kompostovisku. Toto kompostovisko musí byť zriadené na vlastnom pozemku, prípadne na pozemku so súhlasom vlastníka. Kompostovisko nesmie byť zriadené na brehoch riek ani v ich blízkosti.

Zber jedlých olejov a tukov je zabezpečený spoločnosťou INTA s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín. Žltý kontajner je umiestnený na tržnici v Klenovci, do ktorého sa ukladá jedlý olej v uzavretých plastových fľašiach.

 

Zber pneumatík

Ak máte pneumatiku, ktorej sa chcete zbaviť, ste povinní ju odovzdať v niektorom autoservise alebo v pneuservise a oni sú povinní ju od vás bezplatne odobrať a nežiadať od vás žiadnu protihodnotu (niečo si u nich kúpiť alebo zaplatiť). Pneumatiky umiestnené na kolesách starého vozidla sa odovzdávajú spolu so starým vozidlom spracovateľovi starých vozidiel , čiže osobe oprávnenej na zber starých vozidiel. Zákon č. 79/2015 o odpadoch ukladá povinnosť konečnému používateľovi odovzdať odpadovú pneumatiku výhradne distribútorovi pneumatík. Žiaden iný subjekt by ju nemal od konečného používateľa odobrať. Ani zberné dvory nemôžu odoberať odpadové pneumatiky, pretože by konali v rozpore so zákonom.

Mgr. Zlata Kaštanová, starostka obce Klenovec