Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
S čím pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie
Obec Klenovec
Klenovec.sk

Materská škola

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Kontakt

Elokované pracovisko Materská škola, Ul. SNP 1177 Klenovec

Telef.kontakt: 047/5484592

Web: https://msklenovec.edupage.org/

Email: zsmklenovec@zsmklenovec.edu.sk

Zriaďovateľ školy je Obec Klenovec, Nám.Karola Salvu 1

Štatutárnym zástupcom a riaditeľkou školy je Mgr. Ľubomíra Vančíková

Vidiecka MŠ v Klenovci sa nachádza na okraji obce vo veľmi peknom prírodnom prostredí neďaleko vodnej nádrže na pitnú vodu v 2. ochrannom pásme. Okolo areálu MŠ sa nachádzajú udržiavané lúky, lesíky, obecné kúpalisko a rieka Rimava. Príjazdová cesta z obce prechádza v Iesnú cestu, ktorá je vhodná na vychádzky a pobyt deti v prírode. MŠ bola postavená v roku 1985 v akcii, „Z". Kapacitne obsiahne 84 detí. Komplex MŠ tvoria 3 budovy vzájomne prepojené krytou chodbou. V dvoch poschodových budovách sú umiestnené 3 triedy a jedáleň, v ktorých pracuje 6 pedagogických zamestnancov, v tretej prízemnej budove je kuchyňa, práčovňa a skladové priestory, kde pracuje 5 zamestnancov školy. Pred budovami sú vyvýšené oplotené terasy. Chodníky a časť dvora sú vydláždené. Vedľa budovy je veľká záhrada, v ktorej sú osadené lavičky, preliezky, pieskoviská a lúka s miernym kopcom, na ktorom bola postavená športová budova, hustým udržiavaným trávnikom, okrasnými kríkmi.

MŠ bola zaradená do projektu z „Phare". V roku 2005 bol prepožičaný čestný názov - Materská škola Karola Pajera, v roku 2016 sa materská škola zlúčila so základnou školou a vznikla organizácia ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec, materská škola ako elokované pracovisko. Od novembra 2013 bola zaradená do Národného projektu DIGIŠKOLA - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Skončil sa v septembri 2015. V roku 2014 sa materská škola zapojila do ďalšieho Národného projektu - Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy - MRK 2.

Strategický ciel'

Pozdvihnúť národné povedomie vo výchovno - vyučovacom procese v materskej škole.

A) Vytvoriť zmysluplnú otvorenú školu podnecujúcu k tvorivosti učiteľky, rodičov a detí.

B) Na citovej báze poznávať život a prácu našich predkov, blízke okolie a svoju vlasť. 

C) Vybudovanie materiálno - technickej základne pre plnenie cieľov školy.

Podporné programy

A) Zdravá škola

Cieľ: Posilniť výchovu detí k zdravému životnému štýlu, realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.

B) Environmentálna výchova

Cieľ: Prostredníctvom Ekoprogramu obohacovať poznanie detí o prírode, spoločnosti, formovať kladný vzťah k prírode.

C) Program Phare

D) MRK 2 (marginalizované rómske komunity).

Cieľ:  Bez segregácii vytvárať vhodné podmienky pre rodiny rómskych detí a potrebu integrovať  ich  ostatnou populáciou.

Podieľame sa na plnení úloh, vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia a Národného programu duševného zdravia . Posilňujeme výchovu detí k zdravému životnému štýlu a realizujeme aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.  Zapájame deti do pohybových aktivít a podporujeme pohybové aktivity v prírode.> Rozvíjame osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju osobnosti, zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia.    Podporujeme deti k zvýšeniu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny. Podieľame sa na plnení úloh, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity a zameriavame sa na propagáciu zdravého životného štýlu. Dôsledne dodržiavame zásady prevencie rizikového správania v školách a zdokonaľujeme  efektívnosť riešenia situácií ohrozujúcich zdravie a prevenciu úrazov. Využívame účinné nástroje v oblasti prevencie na predchádzanie, resp. riešenie prvých prejavov problémového správania, šikanovania, fyzického alebo psychického tyrania. Využívame celospoločenské programy podpory zdravia „Školský mliečny program" a „Program ovocie a zelenina do škôl" pre deti v materských školách.  

Napĺňame potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi. Uľahčujeme dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (v MŠ i ZŠ). Podporujeme vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou. Rozvíjame cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej a morálnej oblasti> Prihliadame na rôzne sociokultúrne zázemie dieťaťa. Posilňujeme úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre .Získavame a posilňujeme úctu k ľudským právam a základným slobodám. Pripravujeme  na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi , národnostnými a etnickými skupinami a cirkvami a náboženskými spoločenstvami. Učíme sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie. Učíme sa kooperovat' v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť. Učíme sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné prostredie. Učíme sa rešpektovať všeľudské etické h Súčasná predprimárna výchova, ktorá aktívne prebieha v rozvoji humanizácie a demokratizácie celej spoločnosti, predstavuje rovnocennú súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy. Na výchove sa podieľa nie len rodina, ale aj v maximálnom rozsahu škola a celá spoločnosť.

Právo na kvalitnú inštitucionálnu predprimárnu výchovu má každé dieťa nezávisle od sociálneho postavenia rodiny v ktorej žije, nezávisle od zamestnanosti či nezamestnanosti svojich rodičov alebo pestúnov im zverených do výchovy.

Dôležitú a prvoradú úlohu pri práci s deťmi zohráva Štátny vzdelávací program, ktorý určuje kompetencie každého dieťaťa, ktoré má dosiahnuť po ukončení predprimárneho vzdelávania.

Maximálnu dôležitosť treba vždy klásť na individuálne charakterové a osobnostné osobitosti každého dieťaťa, v pedagogickom prístupe chápať dieťa ako individualitu i ako člena sociálnej skupiny zároveň.

Materská škola napĺňa potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi s premysleným, cieleným a systematickým vzdelávaním, rozvojom osobnosti každého dieťaťa v oblasti kognitívnej, komunikatívnej, sociálnej, psychomotorickej, emocionálnej, morálnej aj informatívnej oblasti, rozvojom osobného potenciálu, individuálnych potrieb a možností ako plynulý prechod dieťaťa na primárne vzdelávanie v ZŠ a plynulý prechod na adaptáciu a zmenu prostredia.

Neoddeliteľnou súčasťou je otvorená komunikácia, založená na báze vzájomnej dôvery celej komunity, súdržnosti a pocitu spolupatričnosti s organizovaním spoločných aktivít, aby sa vytvorila jedna silná zdravá spoločnosť bez rozdielu národnosti, rasy či náboženstva.

Táto cesta je tá správna cesta k tomu, aby z každého dieťaťa vyrástol zdravý, dobrý a uvedomelý člen danej spoločnosti.

Motto

„Človek sa nenarodí dobrý, alebo zlý, dobrým alebo zlým sa stáva prostredníctvom výchovy a životného prostredia v ktorom vyrastá.“

Obec

Sviatok

Meniny má Anton, Genadij, Tobiáš,

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 6. 2024
mierny dážď 15 °C 11 °C
piatok 14. 6. oblačno 21/7 °C
sobota 15. 6. takmer jasno 23/11 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 21/15 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:73
TÝŽDEŇ:1458
CELKOM:1112333

Organizácie

Obec leží v malebnom údolí Veporského Rudohoria, rozložená na obidvoch brehoch rieky Klenovská Rimava. Práve v Klenovci bol dolapený Juraj Jánošík a obec je teda preslávenená jánošíkovskou tradíciou, ľudovou umeleckou tvorbou a folklórom. Z Klenovca pochádza tiež vzácny Klenovecký syrec vyrábaný z ovčieho mlieka, ktorý je držiteľom chráneného označenia pôvodu Vychutnajte si plnými dúškami neodolateľnú atmosféru ľudových tradícií, remesiel, hudby a očarujúcej prírody. Víta vás obec so zaujímavou históriou a pohostinnosťou obyvateľov.